Πιστωτικός Κίνδυνος: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Βασιλείας (Capital) μοντέλα vs μοντέλα Απομείωση;


Απάντηση 1:

Το ερώτημα αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με λίγους τρόπους, αλλά ένα μοντέλο απομείωσης μπορεί γενικά να οριστεί ως ένα μοντέλο που προβλέπει ή προβλέπει μια «άλλη από την προσωρινή» απώλεια στην αποτίμηση ενός συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Αυτό είναι περισσότερο ή λιγότερο μια λογιστική έννοια που επηρεάζει αυτό που αντικατοπτρίζεται ως η εύλογη αξία ενός χαρτοφυλακίου τίτλων σε έναν ισολογισμό, καθώς και αυτό που αντικατοπτρίζεται στις ζημίες από την κατάσταση αποτελεσμάτων.

Τα μοντέλα της Βασιλείας χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ή την πρόβλεψη της κεφαλαιακής επιβάρυνσης σε μια κατηγορία προϊόντων ή κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων βάσει συγκεκριμένου τύπου κινδύνου. Οι είσοδοι για τα μοντέλα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως διαταραχές. Τελικά, η ιδέα πίσω από έναν υπολογισμό της Βασιλείας είναι να ποσοτικοποιήσετε το ποσό του κινδύνου που παίρνετε και να το συγκρίνετε με το ποσό του κεφαλαίου απορρόφησης ζημιών που κατέχει η τράπεζα.

Ως εκ τούτου, βλάβες ή ζημίες στο χαρτοφυλάκιο σας θα επηρεάσει άμεσα τον υπολογισμό των κεφαλαιακών η τράπεζα κατέχει.